سوالات تشریحی و مفهومی دین و زندگی (2)درس اول تا درس ششم

درس اول:

1 -شاخصه اصلی مجموعه منظم را تو ضیح دهید .
2-چرا شا خصه ی ا صلی مجموعه منظم هدف وغا یت است.؟ 5/ 0 نمره
3- چه فرضیه ها یی را در پید ایش مجمو عه منظم می تو ان تصو ر کر د؟ 5/1 نمره
4- چهار مورد از و یژ گی ها ی مجمو عه منظم را بنو یسید . 2 نمر ه
 
5 - در میا ن و یژ گی ها ی ز یر کد ا م و یژگی شا خصه ی اصلی یک مجمو عه ی منظم است ؟25/ نمره
الف ) هر مو جودی از ا جزای خا ص و معین تشکیل شد ه ا ست.
ب ) هر یک از ا جزا خو اص و یژه ای دارند. . 
ج) هر یک از اجزا کار مخصو صی ا نجا م می دهند . .
د ) هر مجمو عه ی منظم دارای یک هد ف و غا یت ا ست که آ ن را از مجمو عه های د یگر جدا می کند
6-عنصر اصلی مجموعه منظم ...............و. . .......... ا ست .5/0 نمر ه
درس دو م :
 - 1
ا رتبا ط میان ا جزا دستگا ه گوارش چگو نه ارتبا طی ا ست ؟ توضیح دهید . 75/0 نمره
- 2
د رک رو ابط وپیوستگی های نظا م واحد جها نی چه زما نی آسا نتر می شو د ؟ 5/0 نمره
ا لف ) هنگا می که علم و دانش بشر بیشتر تو سعه یا بد .
ب) هنگا می که ایمان بشر قویتر شود.
ج ) زمانی که ا نسا ن دست ا ز تخر یب جهان بردارد .
د ) گز ینه الف وج
-3
آیا عمر موجودات و نظا م های این دنیا ی به هم پیوسته ، نا محد ود و دایمی است توضیح د هید ؟75/0
درس سوم:
- 4
این فرمایش امام علی (ع) بیانگر چه مطلبی است ؟ " خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده ودر کجا قرار دارد و به سوی کجا رهسپار خواهد شد. " 5/0 نمره
-5
چرا ا نسا ن در پیشگا ه خداوند دارای مقا م ومنز لت خا ص ا ست ؟ 5/0 نمر ه
-6
مقام و منز لت انسا ن را در پیشگا ه خدا و ند با تو جه به آ یا ت قرآن کریم بیا ن کنید . 1 نمر ه
- 7
و دیعه ها ی الهی رادر انسان نا م ببرید .1 نمر ه
-8
یکی از ود یعه ها ی الهی در انسان" سر شت خدا آ شنا ست در این با ره تو ضیح د هید . 5/1 نمره
-9
منظور از گرایش به نیکی ها و زیبا یی ها که یکی از ودیعه های الهی در وجود انسان است چیست ؟ 1 نمره

-10
این آیه به کدام یک از ودیعه های الهی دروجود انسان اشاره می کند ؟"و نفس و ماسوا ها فالهمها فجورها و تقوا ها " 25/0 نمره
-11
چرا انسا ن درمقابل گنا ه وز شتی عکس العمل نشا ن می دهد ؟ 25/0 نمره
-12
نفس لوا مه یعنی چه ؟25/0 نمره
-13
خداوند درقرآن کر یم به کدا م یک از موارد زیر قسم خورده ا ست ؟ 25/0نمره
الف) نفس مطمئنه   ج) نفس اما ره  ب) نفس لو امه  د) هیچ کدا م
-14
نفس لوا مه یعنی ……… . 25/0 نمر ه
-15
نقش قو ه عقل در وجود انسا ن چیست ؟ 5/0 نمره
-16
حضرت علی (ع)کد ام یک از موارد زیر را به عنوا ن بهترین ثروت و نزدیک کننده ی انسان به خدا نا مید ه
ا ست ؟ 25/ نمره
 
الف ) قوه ی عقل    ب) سر شت خدا آشنا 

ج) گر ا یش به نیکی ها و زیبا یی ها    د) و جدان اخلاقی
-17
تو ضیح دهید که علاوه بر ودیعه های الهی خداوند با چه چیز ها یی انسان را درراه رسیدن به سعادت
یا ری می نماید ؟5/1 نمر ه
-18
چگو نه ایمان و عمل صا لح در وجود انسان تجلی می کند؟1نمره

درس چها رم:

- 1
موانع رشد ورستگاری انسان را نام ببرید .1 نمره
- 2
توضیح دهید که نفس اماره چگونه ما نع رشد ورستگاری انسان است ؟1نمره
- 3
چرا با وجود سرمایه های ارزشمند انسان خود را آلوده به گناه میکند ؟ 1نمره
- 4
منظور از نفس اماره چیست تو ضیح دهید ؟1 نمره
- 5
چرا قرآن همواره مردم را به تفکر وتعقل دعوت می کند ؟5/0 نمره
- 6
اما م صا د ق(ع) عقل وجهل را چگو نه توصیف میکند ؟ 1نمره
- 7
توضیح دهید که چگونه غفلت از خدا وند مانع رشد ورستگاری انسان است ؟ 5/0 نمره
- 8
شیطان چگونه انسانها را فریب می دهد . 1 نمره
- 9
شیطان از چه راهها یی انسا ن را به نا فرمانی از خدا می کشاند؟ (چهار مورد) 1نمره
- 10
قر آن کریم وپیشوایان ما تاکید دارند که عامل اصلی گناه ........است . 25/0 نمره
- 11
از تدبر در آیات قرآن کریم در باره ابعاد وجود انسان چه چیزی به دست می آید توضیح دهید؟ 5/1 نمره
12
-دلایلی را که دانشمندان برای اثبات بعد روحانی انسان ذکر کرده اند نام ببرید 5/0 نمره
 13-یکی از دلایل وجود بعد روحا نی انسان "ثابت بودن خود "است توضیح دهید ؟ 2 نمره
14
 -آیا "من" وهویت انسان وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
15  -آیا ثابت بودن روح انسان به معنی این است که روح آد می دچار هیچ تغییری نمی شود؟ توضیح
دهید .1 نمره
16 - منظور از ثابت بودن روح در انسان چیست ؟ توضیح دهید .5/1 نمره
17  -منظور از رویاهای صادقه چیست ؟1 نمره
18  -منظور از بعد غیر جسمانی ما چیست ؟وچه توانایی ها یی دارد؟5/1 نمره
درس پنجم:
- 1
انسان ها در بر خورد با مرگ چند دیدگا ه دارند توضیح دهید ؟2 نمره
- 2
ا نسان هایی که مرگ را پایان زندگی می دانند چه واکنشی در برابر آن از خود نشان می دهند ؟5/1 نمره
- 3
کسانی که مرگ را پایان بخش دفترزندگی نمی دانند چه دیدگاهی نسبت به مرگ دارند .1 نمره
- 4
پیامد های دیدگاه کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست .2 نمره
- 5
حدیثی از پیامبر(ص) در باره دیدگاه ادیان الهی بنویسد .1 نمره
- 6
از پیامد های نگرش دوم در با ره ی مرگ دو مورد را بنویسید .1نمره
- 7
چرا خداپرستان واقعی مرگ را ناگوار نمی دانند؟1 نمره
- 8
عدم ترس خداپرستان از مرگ به چه معنی است ؟1 نمره
- 9
آیا استقبال از مرگ وشهادت خداپرستان به معنی بی ارزش بودن زندگی برای آنان است. 1 نمره
- 10
خدا پرستان واقعی چه زمانی به استقبال شها دت می روند؟ 5/0 نمره
- 11
هنگا می که اما م حسین (ع)در دو راهی ذلت وشهادت قرار گرفت چه چیزی را انتخاب کرد وچه فرمود ؟25/1 نمره
- 12
رسول خدا (ص) فرمود: برای ........ خلق شده اید نه برای نابودی وفنا.25 /0 نمره

  

 موضوعات مرتبط: نمونه سوالات درس دین وزندگی2

تاريخ : چهارشنبه ۲ آذر۱۳۹۰ | 16:55 | نویسنده : رشیدی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.